കാർട്ടൂണിസ്ററ് ശങ്കർ -കല ,കാലം , ജീവിതം
Cartoonist Shankar- Kala Kaalam Jeevitham
(Malayalam)
Author:Sudheernath
Published on: June 2021
Price: Rs.180 – Discount:30 % – Sale Price:Rs 126