വെളിച്ചത്തിന്റെ പര്യായങ്ങൾ – യൂസഫ് അറക്കലിന്റെ കലാജീവിതം
Velichathinte Paryayangal- Yusaf arakkalinte Kalajeevitham
(Malayalam)
Author:P. Surendran
Published on: June 2021
Price: Rs.210 – Discount:30 % – Sale Price:Rs 147